วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การเรียนการสอนวันที่19 กุมภาพัน 2552

ในการเรียนการสอนวันนี้อาจารย์ได้พูดถึงการทำแผนว่าแผนที่ส่งไปนั้นผ่านหรือไม่แต่ในกลุ่มของดิฉันทำไม่ถูกต้องเลยต้องทำใหม่อาจารย์บอกให้แก้ตรงขั้นนำและอาจารย์ได้พูดถึงวันที่นัดสอบว่าจะสอบวันไหน

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แผนการสอน

แผนการสอนที่ 1

เรื่อง ลักษณะของฝรั่ง
ผู้สอน นาวสาวทิตติยา เข็มภูเขียว

เนื้อหา

สอนลักษณะของฝรั่งให้เด็กรู้จักเรื่องสี ขนาด จำนวน การนับ ฝรั่ง
อุปกรณ์
1.ฝรั่ง 10 ลูก
2.ตะกร้า 4 ใบ
ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ครูนำฝรั่งขึ้นมา 2 ลูกและถามเด็กๆว่า เด็กรู้จักสิ่งที่ครูนำมาหรือไม่
2. ครูถามเด็กๆ ต่อไปว่า ฝรั่ง 2 ลูกนี้มีลักษณะอย่างไร
3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน
4. ครูวางข้อตกลงและกติกาการเล่นเกมโดย4.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยืนเรียงแถวตอนลึกโดยมีตะกร้าฝรั่งวางไว้หัวแถว และวางตะกร้าเปล่าออกไป 5 เมตร
4.2 ครูเป่านกหวีดให้สัญญาณ แล้วให้เด็กคนที่อยู่หัวแถวแต่และแถวหยิบฝรั่งที่อยู่ในตะกร้าที่อยู่หัวแถวไปใส่ในตะกร้าอีกใบที่เตรียมไว้และวิ่งกับไปหัวแถวใหม่และคนที่ 2 และคนต่อ ๆ ไปก็ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าฝรั่งจะหมดตะกร้า
4.3 ถ้าใครทำฝรั่งหลุดมือต้องวิ่งกลับมาเอาฝรั่งลูกใหม่มาใส่ตะกร้าแทน
4.4 ทีมใดนำฝรั่งใส่ตะกร้าได้หมดก่อนทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ
4.5 จากนั้นให้แต่ละทีมนับดูว่าฝรั่งในตะกร้าของตัวเองมีกี่ลูกแผนการสอนที่ 2


เรื่อง ส่วนประกอบของฝรั่ง
ผู้สอน นาวสาวสะกาวเดือน สงค์มา
เนื้อหา
ให้เด็กรู้ว่าฝรั่งมีส่วนประกอบ คือ เปลือก เนื้อ เมล็ด

อุปกรณ์
1. ฝรั่ง 2 ลูก
2.มีด
3.เขียง
4.จาน
ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1 .ครูทบทวนการสอนครั้งที่แล้ว (ทบทวนจากคนที่ 1โดยการร้องเพลง)
2.ครูใช้คำถามว่าฝรั่งมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
3.ครูใช้คำถามเช่น ข้างนอกนี้เรียกว่าอะไร
4.จบด้วยภาพหรือคำคล้องจอง


แผนการสอนที่ 3


เรื่อง ประโยชน์ของฝรั่ง
ผู้สอน นาวสาวเกศสิณี เพิ่มญาติ
เนื้อหา
ให้เด็กรู้ว่าฝรั่งมีประโยชน์และโทษของฝรั่งอย่างไร

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1.ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยการร้องเพลง
2.ครูเล่านิทานเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของฝรั่ง
3.ครูใช้คำถามกับเด็กว่าฝรั่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง

แผนการสอนที่ 4


เรื่อง สถานที่
ผู้สอน นาวสาวจิราภรณ์ ใจกล้า
เนื้อหา
เด็กพบเจอฝรั่งที่ไหนบ้าง

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1.ครูพรเด็กๆไปทัศนะศึกษาตามสถานที่ต่างๆ
2.ครูสรุปว่าสถานที่ที่พบฝรั่งมี่ที่ไหนบ้าง
แผนการสอนครั้งนี้ไมม่ถูกต้องตรงขั้นนำอาจารย์ให้แก้ใหม่

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

หน่วยฝรั่ง
กิจกรรมฝรั่งหรรษา

จำแนก
.รูปร่าง
-กลม - เรียว – เล็ก - ใหญ่

.สี
- เขียว - เหลือง - เขียวแก่ - เขียวอ่อน

.รสชาติ
- หวาน - เปรี้ยว - จืด - หวานอมเปรี้ยวการนับ
-ให้เด็กนับฝรั่งในตะกร้า
-ให้เด็กนับอุปกรณ์ที่ใชัทำน้ำฝรั่ง
-ให้เด็กนับฝรั่งที่มีลักษณะกลม และเรียว
ตัวเลข
- ให้เด็กนำตัวเลขมาใส่หลังจากนับฝรั่ง
การจับคู่
- ให้เด็กจับคู่ฝรั่งที่มีขนาด เท่ากัน
- ให้เด็กจับคู่ฝรั่งที่มีสีต่างกัน
- ให้เด็กจับคู่ฝรั่งที่มีสีหมือนกัน
- ให้เด็กจับคู่ฝรั่งที่ไม่มีขนาดเท่ากัน
การจัดประเภท
- ให้เด็กแยกฝรั่งที่มีสีเหมือนกัน
- ให้เด็กแยกฝรั่งที่มีสีไม่เหมือนกัน
- ให้เด็กแยกขนาดของฝรั่ง เล็ก- ใหญ่การเปรียบเทียบ
- ให้เด็กเปรียบเทียบฝรั่งที่มีขนาดเล็กและฝรั่งที่มีขนาดใหญ่
- ให้เด็กเปรียบเทียบสีของฝรั่ง สีเขียว – เหลือง
- ให้เด็กเปรียบเทียบผิวของฝรั่ง ขุรขะ – เรียบ
-
การจัดลำดับ
- ให้เด็กเรียงลำดับฝรั่งที่มีขนาดเล็กสุดไปหาฝรั่งที่มีขนาดใหญ่สุด
- ให้เด็กเรียงลำดับฝรั่งที่มีขนาดใหญ่สุดไปหาฝรั่งที่มีขนาดเล็กสุด
รูปทรงและเนื้อที่
- ให้เด็กแยกฝรั่งที่ลักษณะกลม - เรียว
การวัด
- ให้เด็กเปรียบเทียบฝรั่งลูกไหนหนัก ลูกไหนเบากว่ากัน
- ให้เด็กวัดเส้นรอบลูกฝรั่ง ว่าแต่ละลูกมีขนาดเท่าได
เซต
- ครูบอกนักเรียนว่าฝรั่งมี 2 ประเภท คือฝรั่งธรรมดาและฝรั่งขี่นก
เศษส่วนการทำตามแบบ หรือรวดราย
- ให้แด็กแยกฝรั่งที่มีผิวเรียบและผิวขุรขะออกจากกัน
- ให้เด็ก 4 คนต่อฝรั่ง 1 ลูก และแบ่งให้เท่าๆกัน
การอนุรักษ์
- ให้เด็กเสนอว่าจะเก็บฝรั่งแบบใดคือจะแช่อิ่ม จะดอง หรือ หรือจะเก็บไว้ในที่เย็น

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

ฝรั่ง (ทำส่งใหม่)


ฝรั่ง (งานเก่า)

หน่วยผลไม้
กิจกรรมหรรษา
อุปกรณ์
1.ฝรั่ง 10 ลูก
2.ตะกร้า 4 ใบ
ขั้นตอนตอนการทำกิจกรรม
1. ครูนำฝรั่งขึ้นมา 2 ลูกและถามเด็กๆว่า เด็กรู้จักสิ่งที่ครูนำมาหรือไม่
2. ครูถามเด็กๆ ต่อไปว่า ฝรั่ง 2 ลูกนี้มีลักษณะอย่างไร
3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน
4. ครูวางข้อตกลงและกติกาการเล่นเกมโดย
4.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยืนเรียงแถวตอนลึกโดยมีตะกร้าฝรั่งวางไว้หัวแถว และวางตะกร้าเปล่าออกไป 5 เมตร
4.2 ครูเป่านกหวีดให้สัญญาณ แล้วให้เด็กคนที่อยู่หัวแถวแต่และแถวหยิบฝรั่งที่อยู่ในตะกร้าที่อยู่หัวแถวไปใส่ในตะกร้าอีกใบที่เตรียมไว้และวิ่งกับไปหัวแถวใหม่และคนที่ 2 และคนต่อ ๆ ไปก็ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าฝรั่งจะหมดตะกร้า
4.3 ถ้าใครทำฝรั่งหลุดมือต้องวิ่งกลับมาเอาฝรั่งลูกใหม่มาใส่ตะกร้าแทน
4.4 ทีมใดนำฝรั่งใส่ตะกร้าได้หมดก่อนทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ
4.5 จากนั้นให้แต่ละทีมนับดูว่าฝรั่งในตะกร้าของตัวเองมีกี่ลูก

สมาชิกในกลุ่ม
1.นางสาวเกศสิณี เพิ่มญาติ
2.นางสาวจิราภรณ์ ใจกล้า
3.นางสาวสะกาวเดือน สงค์มา
4.นางสาวทิตติยา เข็มภูเขียว
ในการทำกิจกรรมนี้ทำส่งอาจารย์แล้วแต่ทำผิดอาจารย์ให้ทำส่งใหม่ค่ะ

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6 ในการเรียน

งานการไปสังเกตุเด็ก โรงเรียนเกษมพิทยา เป็นเวลา 2 อาทิตย์
มีเพลงคณิตศาสตร์มาฝากด้วยค่ะ
เพลง นับเลข
นับหนึ่ง เป็นกบกระโดด นับสอง ว่ายน้ำเหมือนปลา
นับสาม วิ่งควบเหมือนม้า นับสี่ บินเหมือนผีเสื้อ
(ร้องซ้ำ 3 รอบ)นับสี่....... นับสาม....... นับสอง....... นับหนึ่ง.......
เพลง เลขาคณิต
ตบมือ ตบมือ ส่ายสะโพกโบกมือไปมา
ตบมือ ตบมือ เดินเป็นรูปสี่เหลื่ยม
เดินหน้า ถอยหลัง
ส่ายสะโพกโบกมือไปมา
เดินหน้า ถอยหลัง เดินเป็นรูปวงกลม
และในชั้นเรียนของเด็กๆยังมีการการเอาคณิตศาสตร์มาบูรณาการในชั้นเรียน
เช่น มีการเขียนตัวเลขในวันที่ มีการนับหลอดแทนตัวเลขในวันที่นั้น